Szakismertető

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KAR
FIZIKA

Intézet neve: Matematika és Fizikai Intézet
Tanszék neve: Fizika Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. Németh István
Telefon: 94/504-332
E-mail: mbeata@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://www.mfi.ttk.nyme.hu/

Az alapszak általános célkitűzései:

Oktatómunkánk súlypontjai a diákközpontúság és a helyes fizikai szemlélet kialakítása. Az alaptörvényeket nagyszámú kísérlet bemutatásával, ill. sajátkezű elvégeztetésével és közös elemzésével ismertetjük meg hallgatóinkkal. Erre építve aztán bevezetjük őket a modern elméleti fizika alapvető ismeretanyagába. Az így megszerzett tudásuk birtokában a hallgatóink alkalmasak a fizikai ismereteik széleskörű alkalmazására, mérések elvégzésére, gyakorlati problémák megoldására, és a természettudománnyal kapcsolatos kérdések kommunikálására.

A képzésről:

A fizika Bsc képzés tartalmát a matematikai ás általános természettudományi alapismeretek, gazdaságtani és humán ismeretek(mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalat-gazdaságtan, jog stb.), szakmai ismeretek (mechanika, elektromágnesség, kvantummechanika, optika, hőtan) és szabadon választható tárgyak alkotják. A csillagászati szakirányon a hallgatók megismerkednek a csillagászat, asztrofizika és űrtan alapvető ismereteivel is. A tanulmányokat szakdolgozat készítés zárja.

Specializáció:   

A fizikus-csillagász specializációnkon évfolyamonként 5 csillagászati érdeklődéssel bíró hallgatónak lehetősége lesz a csillagászat alapjainak elsajátítására. Hallgatóink megismerkednek az égbolt jelenségeivel, a Naprendszer égitesteivel, a csillagászati megfigyelések technikájával. A gyakorlati képzést a Kar saját oktató csillagvizsgálója és planetáriuma segíti. Hallgatóink kellő szintű elméleti ismeretekre is szert tesznek asztrofizikából, asztrometriából és űrtanból. Ezen ismeretek birtokában sikerrel jelentkezhetnek majd mesterfokozatú csillagász szakokra.

Érettségi követelmények:

Kettőt kell választani: biológia vagy fizika, vagy földrajz, vagy informatika, vagy kémia, vagy matematika, vagy természettudomány, vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

Képzési idő:

6 félév

Önköltség összege:

nappali tagozat: 300.000 Ft/félév

levelező tagozat: 200.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A fizika szakon BSc-diplomát szerzett hallgatóink más intézményekben fizikus, anyagtudomány, biofizikus, logika és tudományelmélet mesterszakokon folytathatnak további tanulmányokat.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az alapdiplomával kilépők tudományos kutatóintézetekben, ipari vállalatok fejlesztő- és minőségvizsgáló részlegeiben helyezkedhetnek el, magas szintű tudományos segéderőként, illetve gyártási folyamatot szervező-irányító középvezetőként kis- és középvállalkozásoknál. A frissen végzett fizikusok kelendőek a munkaerőpiacon, mivel elméleti és gyakorlat problémákat könnyen átlátnak, így a mindennapi életben felmerülő kérdések megoldásában rendkívül hatékonyak. Továbbá, természettudományos modellezési ismereteiket tudják hasznosítani gazdasági területen is, például tőzsdei folyamatok elemzésekben, vagy egyéb pénzügyi területeken, de ugyanígy szükség van fizikusokra a környezettudományokban, informatikában is. A csillagász szakirányú képzettség lehetőséget ad bemutató, ismeretterjesztő tevékenységre is.